نامدار

توسعه دهنده ساختمان و املاک

سوگند نامه مهندسی

در مقام یک مهندس سوگند یاد میکنم که دانش و توانایی خود را در راه بهبود زندگی بشری مصروف داشته و در این راه مقدس سستی و رخوت در من راه نیابد.

سوگند یاد می کنم که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم .

سوگند یاد میکنم که خدمت را بر درآمد.افتخار و آبروی حرفه ای ام را بر نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه تمایلات خویش قرار دهم.

با تواضع و خشوع از خداوند مهربان برای انجام تعهدات اخلاقیم توفیق خواسته و با ایمان به آنها به شرافتم سوگند یاد میکنم.

حباب اقتصادی

حباب اقتصادی

حباب نقطه مقابل رونق اقتصادی است  ، عارضه ای اقتصادی که بیشتر در کشور های مصرف کننده و غیر مولد توسط صاحبان قدرت ، پول و نفوذ بروز میکند.