رکود و تورم دو نقطه متضاد در اقتصاد هستند

دوره بازار  انبساطی  تورم
دوره بعد از رکود شدید اقتصادی، که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده ، آن را  در پیش میگیرد ، یعنی بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

دوره بازار انقباضی   رکود
 دوره بعد از تورم شدیدو یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول که از طرف دولت در دستور کار قرار می گیرد تا تورم کنترل شود .

در بازار انقباظی ، سرمایه گذار  هیچ گونه تمایلی به سرمایه گذاری ندارد و در آمد های کاذب را ترجیح میدهد مثال : بجای سرمایه گذاری در بخش صنعت ، سپرده گذاری در بانک ها و در یافت بهره را ترجیح میدهد چرا که تا حدودی تضمین شده و همچنین بی درسر میباشد ، حتی مصرف کننده هم تمایلی به خرید ، ندارد.

در واقع دولت  اگر از افزایش تورم جلوگیری  کند رکود حاکم میگردد و اگر بخواهد مشکل رکود را حل کند تورم افزایش میابد

این دو دوره بشدت تاثیر مستقیم بر هم دارند یعنی  شدت و دوره زمانی یکی  ، هر چقدر باشد ، شدت و دوره زمان آن دیگری ، بهمان اندازه میباشد.

در هر دو حالت یعنی با افزایش تورم و طولانی شدن دوران رکود اثرات مخرب ، منفی و جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آمده و سطح رضایت و اعتماد مردم را بشدت کاهش میدهد.

در ایران پس از دهه 60 ، شرایط اقتصادی و زمانی دو دوره فوق ، به گونه ای بوده است که همه روسای جمهور در طول تصدی ، هر دو دوره را تجربه میکنند.

در واقع اقتصاد کشور رونق  یعنی ثبات را که بهترین حالت رشد اقتصادی است تجربه نکرده است.